Uz.Dr. Mustafa EREN

Uz.Dr. Mustafa EREN

Uz.Dr. Mustafa EREN

Görev Yaptığı Bölüm : İç Hastalıkları (Dahiliye) ve Nefroloji
Doğum Tarihi : 1976
Doğum Yeri : Adıyaman
Eğitim : Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
E-Mail : mustafa.eren@ofmantalya.com
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Atatürk Üniversitesi / Erzurum ( İç Hastalıkları-İhtisas ) (2008)
Eğitim Araştırma Hastanesi/Antalya(Nefroloji yandal uzmanlığı-İhtisas-2009,2012)
Nefroloji / Burdur ( Mecburi Hizmet )
Medical Park Hastanesi / Antalya ( Organ nakli ünitesi ) ( 2015 )

Üyesi Olduğu Dernekler

Sözlü sunum:
Hipertansif Diyabetik Nefropatili Hastalarda Ramipril ve Diltiazem Kombinasyonu ile Ramipril ve Benidipin KombinasyonununAntiproteinürik Etkilerinin Karşılaştırılması
Türk Nefroloji Diyaliz ve Translantasyon Kongresi /2012

Yayınlar

1-Metformine Baglı Ağır Laktik Asidoz Vakası
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2010
2-Vankomisine Bağlı Tip 2-3 imünreaksiyon Vakası
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2010
3-Seftriaksona Karşı Anaflaktik Reaksiyon Sonrası Gelişen Rabdomiyoliz
ve Akut Böbrek Yetmezliği Olgusu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
4-Hemodiyaliz Tedavisi Alan Diabetes Mellitus’lu Hastalarda Midodrin Hidrokloridinin Kronik Hipotansiyona Etkisi
Clinic of Nephrology, Antalya Training and Research Hospital, Antalya.Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(6):1527-31
5-Hypokalemic Rhabdomyolysis Induced Acute Renal Failure As a Presentation of Coeliac Disease
Clinic of Nephrology,
Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
Balkan Med J. 2012; 29: 103-5
6-Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Programındaki Hastalarda Tedaviyi Sonlandırma Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Department of Nephrology, Antalya Education and Research Hospital
Turkiye Klinikleri J Med Sci 2011;31(4):805-8
7-Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Multiple Miyelom Vakalar›m›z
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2010
8-Nazofarinks Kanserini Taklit Eden Wegener Granülomatozu Olgusu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
9-Hemodiyaliz Uygulanan Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Bir Hastada
Memenin Duktal Karsinomu ve Supraklavikuler Tüberküloz Lenfadenit
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
10-Hemodiyaliz Uygulanan Son Dönem Böbrek Yetmezliği Hastalarında
Tüberküloz
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
11-Opium Kullanma Alışkanlığı Olan bir Hastada Opiumun Neden Olduğu
Rabdomiyoliz ve Akut Böbrek Yetmezliği; Olgu Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
12-İntravenöz ‹mmunglobulin Tedavisi Sonrası Geliflen Gerçek Hiponatremi:
Olgu Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
13-Kronik Böbrek Yetmezliği ile Prezente Olan Erişkin Bartter Sendromu:
Olgu Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
14-Subklinik Hipotiroidisi Olan bir Diyaliz Hastasında Fenofibrat Kullanımına
Bağlı Rabdomiyoliz-Vaka Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
15-Nadir bir Böbrek Dışı Tutulumu: Otozomal Dominant Polikistik Böbrek
Hastalarında Atrial Septal Anevrizma
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
16-Tünelli Hemodiyaliz Kateterlerinde Kateter Lokalizasyonu ile Kalış Süresi
ve Komplikasyonların İlişkisi
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
17-Hemodiyaliz Hastalar›nda Tünelli Kateter Aç›k Kalma Süresi ile Etyoloji
İlişkisi
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
18-Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi Hastasında Peritonit Nedeni Olarak
Akut Apandisit: Olgu Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
19-Periton Diyaliz Hastalarında Diyaliz ve Solüsyon Tipinin Hasta
Sağkalımına Etkisi
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
20-Periton Diyaliz Hastalarında Hastanın Sosyal Durumunun Hasta
Sağkalımına Etkisi
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
21-Laurance Moon Biedl Sendromlu Bir Hastada Akut Böbrek Yetmezliği
ve Vulva Karsinomu: Vaka Sunumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
22-Feniramidol’e Bağımlı Hemoliz ve Akut Böbrek Hasarı
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009
23-Kronik Böbrek Hastalığı Eğitim Programındaki Evre 5 Hastalarda
Hemodiyaliz Tedavisinin Güncel Durumu
Türk Nefroloji Diyaliz Transplantasyon Kongresi 2009

× Whatsapp